ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ E-SHOP www.zougla.gr

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ−ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ZOYGLA G.R. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (εφεξής η «Εταιρία») (Αριθμός Μ.Α.Ε.: 66116/1ΑΤ/Β/08/0257, ΑΦΜ: 998382123, ΦΑΒΕ Αθηνών) δημιούργησε τον παρόντα ιδιαίτερο χώρο διαφήμισης προϊόντων «κάτω» από το όνομα χώρου zougla.gr (εφεξής «Διαφημιστικός Χώρος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Διαφημιστικού Χώρου σχετικά με την Eταιρία, την γενικότερη ενημέρωσή τους, τα προϊόντα που προσφέρονται από τους σε αυτόν διαφημιζόμενους προμηθευτές καθώς και την παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να ενημερώνονται για την αγορά, αλλά και την πραγματοποίηση αγορών των προϊόντων που διαφημίζονται μέσα από τον Διαφημιστικό Χώρο. Τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) της Εταιρίας παρέχονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».
Οι παρόντες όροι είναι ειδικότεροι όροι κι αναφέρονται συγκεκριμένα στο Διαφημιστικό Χώρο του ιστοχώρου Ζougla.gr. Συνεπώς, οι παρόντες όροι υπερισχύουν ως ειδικότεροι όροι του Διαφημιστικού Χώρου σε σχέση με τους γενικούς όρους χρήσης του ιστοχώρου Ζougla.gr.
Η χρήση του Διαφημιστικού Χώρου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Eταιρίας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαφημιστικό Χώρο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η χρήση και περιήγηση στο Διαφημιστικό Χώρο ενδέχεται να υπόκειται σε κόστος σύνδεσης δικτύου το οποίο επωμίζεται ο χρήστης. Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαφημιστικό Χώρο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαφημιστικού Χώρου της Εταιρίας.
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαφημιστικό Χώρο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.
Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρία και τον Διαφημιστικό Χώρο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».

Παραγγελία Προιόντων και Προστασία Καταναλωτή
Οι παραγγελίες μέσω του Διαφημιστικού Χώρου αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα και με όλες τις τροποποιήσεις). Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Διαφημιστικού Χώρου, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Οι παραγγελίες δεν συνάπτονται με την Εταιρία ή τον Διαφημιστικό Χώρο αλλά με τους διαφημιζόμενους προμηθευτές, οι οποίοι μεταξύ άλλων επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αξιώσουν την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Όροι πραγματοποίησης αγορών
Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης δύναται να πραγματοποιεί αγορές των προϊόντων τα οποία διαφημίζονται μέσα από το Διαφημιστικό Χώρο.
Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί από τα εκάστοτε προσφερόμενα. Η Εταιρία δύναται ελευθέρως να προσθέτει και να αφαιρεί προϊόντα στο Διαφημιστικό Χώρο. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την οποία εκθέτει όπως ακριβώς την μεταφέρει ο διαφημιζόμενος προμηθευτής του προϊόντος. Η απλή αναζήτηση κάποιου προϊόντος δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική αγορά του.
Οι τιμές των διαφημιζόμενων προϊόντων για όλο το διάστημα που αναγράφονται περιλαμβάνουν φόρο ΦΠΑ – εφόσον υπάγονται σε αυτόν – αλλά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία ωστόσο αναλύονται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα στοιχεία των διαφημιζόμενων προμηθευτών, όπου ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί ειδικότερα να απευθύνεται και μετά την αγορά των προϊόντων, τα οποία περιγράφονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, είναι διαθέσιμα εδώ. Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων τους.
Ο επισκέπτης/χρήστης μετά την επιλογή προϊόντος, συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία αποστολής κι επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ολοκληρώνει την παραγγελία. Ωστόσο, πριν την πραγματοποίηση της αγοράς δύναται να επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων που επιθυμεί, προκειμένου να διορθώνει τυχόν λαθεμένες επιλογές μέσα από την ύπαρξη ηλεκτρονικού καλαθιού. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στον χρήστη/επισκέπτη ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της αγοράς, του προϊόντος, της τιμής και των τυχόν εξόδων αποστολής, οπότε και θεωρείται ότι η αγορά/παραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Ο προμηθευτής του προϊόντος στη συνέχεια θα επιβεβαιώνει σε εύλογο διάστημα με κάθε πρόσφορο μέσο (πχ τηλεφωνικά, με e-mail, κλπ) την πραγματοποιηθείσα αγορά/παραγγελία, ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν σφάλματα και να αποφεύγονται μη επιθυμητές παραγγελίες από το μη εξοικειωμένο καταναλωτή πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η γλώσσα στην οποία δύνανται να πραγματοποιούνται οι αγορές είναι η ελληνική.
Η Εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προιόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ή των τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών ενός προιόντος.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης εντοπίσει κάποιο λάθος ή παρατηρήσει κάτι το ασυνίθιστο (πχ στην τιμή ή τα χαρακτηριστικά ενός προιόντος) παρακαλείται να ενημερώνει την Εταιρία άμεσα στα στοιχεία που θα βρει στη σελίδα «Επικοινωνία».

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων από τις συνεργαζόμενες με τους προμηθευτές εταιρίες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούνται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.
Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν δύναται να φέρει ευθύνη από την τυχόν κακή χρήση των σχετικών στοιχείων. Άλλωστε, η αντικαταβολή αποτελεί την βασική μέθοδο αποστολής και πληρωμής των προϊόντων, όπως αναφέρεται σε ιδιαίτερο σημείο του Διαφημιστικού Χώρου.

Δικαιώματα του Χρήστη/Επισκέπτη από την Υπαναχώρηση

Ο χρήστης/επισκέπτης σύμφωνα με το Νόμο μετά την παραλαβή του προϊόντοςέχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών να υπαναχωρήσει από την αγορά χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, πέραν του άμεσου κόστους επιστροφής των αγαθών.Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να επικοινωνήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών στα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του προϊόντος όπως αναφέρονται στο σχετικό παραστατικό και αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του ίδιου και της παραγγελίας, να αποστείλει το προϊόν στη διεύθυνση του προμηθευτή όπως αυτή αναφέρεται στο αντίστοιχο παραστατικό, συμπληρώνοντας τη φόρμα υπαναχώρησης (διαθέσιμη εδώ). Κατόπιν τούτου ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον χρήστη/επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη/επισκέπτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
Επίσης, σύμφωνα με το νόμο, επιστροφές γίνονται δεκτές ως ανωτέρω μόνο εφόσον τα προϊόντα προς επιστροφή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, πέραν της αναγκαίας χρήσης τους προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία τους, η φύση και τα χαρακτηριστικά τους.
Ρητώς σημειώνεται ότι η Εταιρία και ο Διαφημιστικός Χώρος δεν ευθύνοται για οποιονδήποτε περιορισμό ή τροποποίηση στο δικαίωμα Υπαναχώρησης που τυχόν τίθεται στο από τον διαφημιζόμενο προμηθευτή του προιόντος και οποιαδήποτε απαίτηση η αξίωση σε σχέση με το ως άνω δικαίωμα στρέφεται απευθείας προς τον διαφημιζόμενο προμηθευτή, ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την δέουσα εκτέλεση των ανωτέρω. Για την πληρέστερη πληροφόρηση για το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του εκάστοτε προιόντος, συμβουλεύουμε τον χρήστη/επισκέπτη να ενημερώνεται και από την ιστοσελίδα του εκάστοτε διαφημιζόμενου προμηθευτή, στοιχεία των οποίων βρίσκονται εδώ.

Δικαιώματα του καταναλωτή από την εγγύηση

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα του Διαφημιστικού Χώρου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην δήλωση εγγύησης του διαφημιζόμενου προμηθευτή που εσωκλείεται σε κάθε συσκευασία προϊόντος. Ο χρόνος των εγγυήσεων δύναται μπορεί να αναθεωρηθεί από τον προμηθευτή, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δε θα επηρεάζει προϊόντα που παραγγέλθηκαν πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.
Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται εκ της θέσεώς της για τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά ή την αντικατάσταση του εκάστοτε προιόντος, λειτουργώντας αποκλειστικά ως Διαφημιστικός Χώρος. Παρ’όλα αυτά, προς ενημέρωση του χρήστη/επισκεπτη σχετικά με την εκ του νόμου εγγύηση για κάθε προιόν που αγοράζει, σημειώνονται τα εξής σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία: Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει πραγματικό ελάττωμα ή λείπει μία ιδιότητά του που είχε συνομολογηθεί, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χρήστης/πελάτης δικαιούται: Α. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάστασή του με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη εκ των περιστάσεων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, Β. να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος, Γ. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Τα ως άνω δικαιώματα του χρήστη/επισκέπτη παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών (διάρκεια νόμιμης εγγύησης) από την παραλαβή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Παραίτηση του χρήστη/επισκέπτη από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαφημιστικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Διαφημιστικού Χώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Eταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρία, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα της Εταιρίας.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Διαφημιστικού Χώρου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαφημιστικού Χώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το Διαφημιστικό Χώρο χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.
Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να δύναται να πραγματοποιεί παραγγελίες και τυχόν καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η Εταιρία, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Εταιρία καθώς και τις αγορές του και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Εταιρία συναινεί ρητά μέσα από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαφημιστικού Χώρου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Εταιρία ώστε να καταστεί πελάτης της. Επίσης, η Εταιρία δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν αγορές των χρηστών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επσκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν παραγγελίες τους.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Εταιρία πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, για τους κάτωθι σκοπούς. Σκοπός της τυχόν επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Εταιρία είναι η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες του Διαφημιστικού Χώρου να πραγματοποιούν παραγγελίες, να λαμβάνουν στο μέλλον ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) από την Εταιρία για θέματα που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες, επίσης η μελλοντική επικοινωνία ή ενημέρωση τους σχετικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της Εταιρίας και η μελλοντική παροχή προνομιακών υπηρεσιών από την Εταιρία αναφορικά με τη χρήση του Διαφημιστικού Χώρου, καθώς και προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του Διαφημιστικού Χώρου χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρία και τους διαφημιζόμενους προμηθευτές των προϊόντων , να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται κατά το βέλτιστο οι παραγγελίες τους. Η Εταιρία δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί της τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της παρά μόνο στους διαφημιζόμενους προμηθευτές των προϊόντων για τους σκοπούς της αγοράς αυτών.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,
(β) προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,
(γ) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.

Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαφημιστικού Χώρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στην Εταιρία.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες του Διαφημιστικού Χώρου δικαιούνται να ενημερωθούν από την Εταιρία και τους προμηθευτές των προϊόντων του Χώρου σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την Εταιρία θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: 17οχλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, Πηγών & Ερυμάνθου, Νέα Κηφισιά, ΤΚ 145 64 με την ένδειξη «Διαφημιστικός Χώρος – Δεδομένα» και να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η Εταιρία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Επικοινωνία

Σε ό,τι αφορά την Εταιρία, προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11, 12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρίας στη διεύθυνση: 17οχλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, Πηγών & Ερυμάνθου, Νέα Κηφισιά, ΤΚ 145 64 με την ένδειξη «Διαφημιστικός Χώρος – Δεδομένα» καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας ως αναφέρονται στη σχετική ενότητα.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του Διαφημιστικού Χώρου της Εταιρίας είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της Εταιρίας, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.
Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων «cookies». Η τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το Διαφημιστικό Χώρο στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στο Διαφημιστικό Χώρο της Εταιρίας πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της Εταιρίας συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαφημιστικού Χώρου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Εταιρία, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στο χρήστη σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του από τις αντίστοιχες λίστες.

Ασφάλεια

Αν και η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαφημιστικός Χώρος από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαφημιστικός Χώρος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τους προμηθευτές της. Τα όσα περιέχονται στο Διαφημιστικό Χώρο παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις εταιρίες που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους προμηθευτές.
Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

Παράβαση των όρων χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Διαφημιστικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστης/επισκέπτης θα υποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρίας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια στα πλαίσια του Νόμου και της παρούσας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαφημιστικού Χώρου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Η χρήση του Διαφημιστικού Χώρου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Τελική Διάταξη

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ’ αυτήν, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 15:45