Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την επιδότηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020, 15:39
Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την επιδότηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στις 24 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Μέσω αυτής -kinoumeilektrika.ypen.gr- οι υποψήφιοι αγοραστές θα επιλέγουν την κατηγορία οχήματος και θα υποβάλλουν την αίτηση για την κρατική επιδότηση.

Για να εισέλθει κάποιος στην πλατφόρμα, πρέπει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του taxisnet. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία και τσεκάρει τα σχετικά πεδία, πρέπει να υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr).

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου.

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης).

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για τη βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνουν τη συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία).

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020, 16:03