Την πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017, 15:13
Την πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προβεί στην πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA που λάμβανε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, από τα γεγονότα Μαρτίου 2013, η τράπεζα έχει αποπληρώσει συνολικά 11,4 δις ευρώ χρηματοδότησης από τον ELA, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα σύμφωνα με «Το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013». Κατά τη διάρκεια του 2016 και τις αρχές του 2017 η τράπεζα αποπλήρωσε 3,8 δις ευρώ ELA.

Αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης από το 2013, και έχει επιτεχθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών, που περιλαμβάνουν την εκτεταμένη απομόχλευση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2014, τη σημαντική αύξηση των καταθέσεων κατά τα τελευταία δύο χρόνια, την αποπληρωμή και λήξη κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε περουσιακά στοιχεία αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβούλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, σχολίασε: «Η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA αποτελούσε στρατηγικό στόχο της Τράπεζας κατά τα τελευταία τρία χρόνια και σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της χρηματοδότικής της δομής. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών ότι η Τράπεζα γίνεται ένας ισχυρότερος, ασφαλέστερος και πιο επικεντρωμένος οργανισμός ικανός να επιτύχει διατηρήσιμες αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017, 15:18