Δίνουν 4,5 χιλιάδες ευρώ σε κλειδαρά για να ανοίξει το Ραδιομέγαρο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013, 12:02
Δίνουν 4,5 χιλιάδες ευρώ σε κλειδαρά για να ανοίξει το Ραδιομέγαρο
Η εταιρεία που ανέλαβε το άνοιγμα των θυρών στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά, το ποσό των 4,5 χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει -σύμφωνα με απόφαση του ειδικού διαχειριστή Γκίκα Μάναλη- άμεσα από την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία της σχετικής αναγγελίας ανάθεσης.

Η απόφαση: «Εγκρίνουμε την απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με λήψη προσφορών μέσω fax, λόγω χαμηλότερης τιμής, στην εταιρεία με την επωνυμία "ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ", για υπηρεσίες ανοίγματος θυρών στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στο Ραδιομέγαρο, συνολικής δαπάνης 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 18/11/2013 προσφορά της εταιρείας. Η υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει άμεσα από την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία της σχετικής αναγγελίας ανάθεσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εντός 30 ημερών από την υποβολή των νόμιμων παραστατικών και κατόπιν της προσκόμισης βεβαίωσης "προσήκουσας εκτέλεσης" της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την εν λόγω προμήθεια θα περιγραφούν αναλυτικά στη Σύμβαση που θα ακολουθήσει και η οποία θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της κοινοποίησης της σχετικής αναγγελίας ανάθεσης, να προσκομίσει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης».


 


 
Επιμέλεια: Ελευθερία Καρακατσίνα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013, 14:55