Διαγωνισμός για την συμμετοχή του Δήμου Θήρας σε τουριστικές εκθέσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015, 03:43
Διαγωνισμός για την συμμετοχή του Δήμου Θήρας σε τουριστικές εκθέσεις
Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Συμμετοχή του Δήμου Θήρας σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό».

Η υπηρεσία αυτή προϋπολογίσθηκε συνολικά σε 73.185,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, σε βάρος του Κ.Α: 00.6432.000 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 με το ποσό των 17.773,50 € και στον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2016 με το ποσό των 55.411,50 €. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε έναν (1) χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των 1.190,00 € και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στο Γραφείο Προμηθειών στα Φηρά Θήρας από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Για πληροφορίες και για λήψη των τευχών του διαγωνισμού και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Θήρας στα τηλέφωνα 2286360108/191, κος Λουκάς Μπελλώνιας ή κα Ζαμπέλα Φύτρου.

ΠΗΓΗ: atlantis-santorini.net

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015, 03:43