Έκπτωτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, 16:15
Έκπτωτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

Έκπτωτη κηρύχθηκε η εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πλοιοκτήτρια εταιρεία του «ΣΑΟΣ», από την επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια" και υπογράφεται από τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη γίνεται λόγος για την «κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, Τ.Κ.68002 Σαμοθράκη - Α.Φ.Μ 998135959, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, έκπτωτης της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης και της υπό στοιχείο (3) σύμβασης της παρούσας, και β) την μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού εικοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδοντα επτά ευρώ και πενηντα δύο λεπτών (22.287,52€), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης».

Στην ίδια απόφαση τονίζεται πως «οι κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την 6η Αυγούστου 2019 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της παρ' όλη την πίστωση χρόνου που της χορηγήθηκε, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας της Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή».

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, 18:36