Υπ. Εσωτερικών: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015, 12:48
Υπ. Εσωτερικών: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ
Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα, την αρμοδιότητα για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της ρύθμισης έχουν τα όργανα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 26-5-2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Ενδεικτικά, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ν. 4257/2014, αρ. 51, ν. 4152/2013, υποπαρ. Α2, π.δ. 5/1986, αρ. 4, ν. 1080/1980, αρ. 31 και ν. 1828/1989, αρ. 26, παρ. 11).

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές, όπως επί παραδείγματι αυτή του αρ. 51 του ν. 4257/2014 που προέβλεπε απαλλαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων», το υπαγόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν από την εφαρμογή των απαλλαγών.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, εκκρεμούν στα δικαστήρια έπειτα από άσκηση προσφυγής καθώς και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (αρ. 32, ν. 1080/1980), εφόσον υποβληθεί σχετική παραίτηση εκ μέρους του οφειλέτη.

Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Τα ευεργετήματα του αρ. 11 του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα από τους ΟΤΑ, μόνο εφόσον ρυθμίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων μετά την καταβολή της 1ης δόσης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Εννοείται, δε, ότι η επιβληθείσα κατάσχεση θα πρέπει να αφορά σε οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Αριθμός δόσεων, απαλλαγές και επιβαρύνσεις

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης και το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής. Έτσι, δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα ρύθμισης που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή του, με μόνο περιορισμό το ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 €.

Ωστόσο, το ύψος της βασικής οφειλής (δηλαδή οι βεβαιωμένες οφειλές χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) είναι καθοριστικό για την επιβάρυνση των δόσεων με τόκο, καθώς ρυθμιζόμενες βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνει την ισχύ της όταν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της και ειδικότερα αν δεν προχωρήσει σε εξόφληση εντός τριµήνου από τον χρόνο που προσδιορίζεται για την καταβολή της τελευταίας δόσης καθώς και όταν καθυστερήσει πέραν του τριµήνου, από τη νόµιµη προθεσµία υποβολής, δηλώσεις προς τον δήµο για την επιβολή τελών και φόρων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015, 12:57