Καθημερινή ενημέρωση για την τιμή του βάμβακος

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, 15:26
Καθημερινή ενημέρωση για την τιμή του βάμβακος
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 50586/24-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας πληροφορεί τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού ότι θα ενημερώνονται επί καθημερινής βάσεως για την ισχύουσα τιμή του βαμβακιού στα εξής σημεία:

1. Στα εκκοκκιστήρια, σε εμφανές σημείο στην πρόσοψή τους.
2. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου με τα στοιχεία www.minagric.gr θεματολόγιο, διεθνής τιμή βάμβακος.
3. Στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) με τα στοιχεία www.opekepe.gr διεθνής τιμή βάμβακος.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, 15:38