Νέες διευκρινίσεις για τις προσλήψεις στην ΕΡΤ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013, 11:42
Νέες διευκρινίσεις για τις προσλήψεις στην ΕΡΤ
Σε ανακοίνωσή του, ο Ειδικός Διαχειριστής παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του μεταβατικού φορέα.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως όσοι εργάζονται με δίμηνες συμβάσεις στον μεταβατικό φορέα μπορούν να εργαστούν κανονικά στον νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα (ΝΕΡΙΤ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ως προς τα γενικά και λοιπά πρόσθετα προσόντα πρόσληψης και τα κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο για προσλήψεις σε θέσεις Δημοσίου (Ν. 2190/1994 και ΠΔ 50/2001)».

Σε ό,τι αφορά στο κριτήριο «Εμπειρία», υπολογίζεται κατ' ανώτατο όριο 60 μηνών (Ν.2190/1994). Το κριτήριο «Γνώση Η/Υ» συνιστά υποχρεωτικό προσόν για όλους τους κλάδους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα κατά το ΠΔ 50/2001.

Επιπλέον, «η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται για οιαδήποτε θέση/ειδικότητα για την οποία προβλέπεται κατά την ισχύουσα νομοθεσία τέτοια άδεια».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «ως ΕΠΠ (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) νοείται η εθνική ή ευρωπαϊκή ταξινόμηση επιπέδου κατάρτισης. Για το συγκεκριμένο πεδίο στην αίτηση οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τον αριθμό ανάλογα με το επίπεδο προσόντων τους με βάση την ακόλουθη κατάταξη:

4 - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΕ)
5 - Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΕ + μέχρι 2 έτη σπουδών)
6 - Πρώτος κύκλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ ή/και ΤΕ)
7 - Μεταπτυχιακό επίπεδο - Master
8 - Διδακτορικό

Τέλος, σημειώνεται ότι «η υποβολή της αίτησης καταχωρείται ηλεκτρονικώς με μοναδικό ψηφιακό αριθμό. Αποδεικτικό υποβολής της αιτήσεως αποτελεί είτε αντίγραφο αποστολής του μηνύματος του υποψηφίου είτε το επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τη λήψη της αιτήσεως».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013, 12:01