Όπου δεν πείθει λόγος... πίπτει Οικουμενική ράβδος

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 13:32
Όπου δεν πείθει λόγος... πίπτει Οικουμενική ράβδος
Τον μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ εγκαλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος μάλιστα ζητεί την εν συνόδω αποδοκιμασία των θέσεων που έχει εκφράσει κατά το παρελθόν ο κ. Σεραφείμ.

Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζητεί τη λήψη μέτρων κατά «αντι-οικουμενιστών», με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, και τα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να μην κινδυνεύσει η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Αφορμή στάθηκαν τα «αναθέματα» που εκτόξευσε ο μητροπολίτης Πειραιώς κατά του Πάπα Βενέδικτου του 16ου, όσων συμμετέχουν στους διαλόγους με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τις προτεσταντικές ομολογίες καθώς και τους μουφτήδες και τους ραβίνους.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλεί τον αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου να αποδοκιμάσουν εν σώματι και εν γένει τις θέσεις που εκφράζουν ορισμένες ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Εκκλησία της Ελλάδος κατά της συμμετοχής στους διαλόγους με τις άλλες Εκκλησίες, απορρίπτοντάς τις ρητά.

Επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Γνωρίζοντες τα ανωτέρω οφειλετικώς τη Υμετέρα Μακαριότητι και τη κατ' Αυτήν Αγιωτάτη καθ' Ελλάδα Εκκλησία, παρακαλούμεν Υμάς αδελφικώς, εξ ομοφώνου Συνοδικής αποφάσεως, όπως εν τη διακρινούση την Υμετέραν Εκκλησίαν συνεπεία εις τας εκάστοτε λαμβανομένας πανορθοδόξους αποφάσεις και ενεργείας, οφειλετικώς ως θυγάτηρ το πάλαι και νυν προσφιλεστάτη Αδελφή Εκκλησία, έχουσα υπ' όψει τα ανωτέρω περί των εν πάσι αδρότητι περιγραφεισών εν λόγω κινήσεων και τας εξ αυτών προβλεπομένας ουχί ευχαρίστους συνεπείας, τοποθετηθήτε συνοδικώς επί τούτω και απορρίψητε και καταδικάσητε ταύτας επισήμως ως ανεδαφικάς και επικινδύνους, λάβητε δε και ως εκκλησιαστικόν σώμα τας προσήκουσας αποφάσεις προς ευρυτέραν καταδίκην και απόρριψιν των ενεργειών τούτων και των εκφραζομένων αστηρίκτων εν πολλοίς, ανορθοδόξων και ερχομένων εις αντίθεσιν προς τας συνοδικάς αποφάσεις των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών θέσεων των εν λόγω ομάδων. Ούτως, η Μήτηρ Εκκλησία, σταθμίζουσα τας οδυνηράς συνεπείας δια την εσωτερικήν ενότητα της καθ' Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας και ευρύτερον της Ορθοδοξίας, επιφυλάσσεται, μετά την αναμενομένην απόκρισιν και επίσημον τοποθέτησιν της Υμετέρας Εκκλησίας, ίνα οφειλετικώς προβή και αύτη εις τας δεούσας πανορθοδόξους ενεργείας δια την έγκαιρον πρόληψιν απαπειλουμένων απευκταίων καταστάσεων».

Ο κ. Βαρθολομαίος σημειώνει ακόμη: «Επισημαίνομεν τον υφιστάμενον σοβαρόν κίνδυνον εκ των συνεπειών των εκδηλώσεων τούτων και των εκφραζομένων και διατυπωμένων προφορικώς και εγγράφως ουχί υγιών Ορθοδόξων θέσεων και υπογραμμίζομεν την ευθύνην και το χρέος ημών, των ταχθέντων υπό της Θείας Προνοίας Ποιμένων και ταγών του Ορθοδόξου λαού του Θεού εν τοις ορίοις εκάστης αδελφής αυτοκεφάλου αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς διατήρησιν της ενότητος αυτής και της μη δημιουργίας περαιτέρω διασπαστικών εστιών, εγκυμονουσών, ως εικός, απροβλέπτους συνεπείας».

Στη συνέχεια παρατηρεί με αγωνία, όπως σημειώνει, ότι «η ανοχή των τοιούτων ενεργειών υπό της ηγεσίας των Εκκλησιών υπερβαίνει τα τυπικά όρια ενός μονοσήμαντου ζητήματος και αξιολογείται ως πολυσήμαντον ουσιαστικόν ζήτημα δια την εύρυθμον λειτουργίαν της κανονικής τάξεως εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, δυνάμενον να επιφέρη σύγχυσιν και αναταραχήν εν τω πληρώματι αυτής».

«Υπό την έννοιαν αυτή», προστίθεται στην επιστολή, «η Μήτηρ Εκκλησία, εν τη οφειλετική μερίμνη αυτής δια την προστασίαν του τε οφειλετική προστασίαν του τε γράμματος και του πνεύματος της Ορθοδόξου παραδόσεως και δια την ευσταθείαν και ενότητα των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, ηξιολόγησε το ζήτημα τούτο επί τη βάσει των ομοφώνων πανορθοδόξων αποφάσεων και έκρινεν ότι θα έδει όπως εκάστη Εκκλησία τοποθετήται μετά της επιβαλλομένης ευθύνης και του χρέους αυτής έναντι του λαού του Θεού, προς διατήρησιν ακλονήτου της εμπιστοσύνης αυτού έναντι των ποιμένων αυτού».

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 13:56