Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων εκτός προγράμματος επιδότησης ανεργίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013, 13:48
Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων εκτός προγράμματος επιδότησης ανεργίας
Στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 άνεργων νέων προχωρεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Ωστόσο, οι όροι του προγράμματος αφήνουν απ' έξω περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων νέων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν ενταχθεί και ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες. Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 10.200.000 ευρώ και κατανέμεται για το έτος 2014 σε 8.000.000 ευρώ και για το 2015 σε 2.200.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για όσους είναι άνω των 25 ετών στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να προσλάβουν ή έχουν ήδη προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την ημερομηνία πρόσληψης μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Δεδομένου ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις της χώρας έχουν προβεί το διάστημα της κρίσης σε μείωση προσωπικού, αυτομάτως με αυτούς τους όρους τίθενται εκτός προγράμματος. Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013, 15:21