Προκύρυξη 60 θέσεων εργασίας στον Δήμο Κηφισιάς

Προκύρυξη 60 θέσεων εργασίας στον Δήμο Κηφισιάς
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 60 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο Δήμος Κηφισιάς.

Οι θέσεις στις οποίες αναμένεται να γίνουν προσλήψεις είναι οι εξής:

- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ Κατηγορίας (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

- ΔΕ Οδηγών (Επικαθ. μετά ημιρυμουλκούμενου & ελκυστήρας επικαθ., με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Γ΄+Ε΄κατηγορίας)

- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας - Φορτωτής JCB) Ομάδα Β΄Τάξη Δ΄

- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) Ομάδα Ι΄Τάξη Δ΄

- ΔΕ Ηλεκτρολόγων (A΄ Ειδικότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012, 17:47