Στο πλευρό των δικαστών το Μισθοδικείο

Στο πλευρό των δικαστών το Μισθοδικείο
Στο πλευρό των δικαστών…. τάσσεται το Μισθοδικείο το οποίο με δύο αποφάσεις του κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες τις πρόσφατες αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών τους, κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών. Σύμφωνα με τις ίδιες αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν ήδη, τόσο οι δικαστές όσο και οι βουλευτές δικαιούνται να έχουν αφορολόγητο το 25% των ακαθαρίστων αποδοχών τους.

Υιοθετώντας τις αιτιάσεις των δικαστικών λειτουργών το Μισθοδικείο θεωρεί πως οι αποδοχές τους πρέπει όχι μόνον να είναι τουλάχιστον ίσες προς τις αποδοχές των αντιστοίχων οργάνων των άλλων δύο λειτουργιών(νομοθετικής και εκτελεστικής), αλλά «και επαρκείς να εξασφαλίσουν αφʼ ενός μεν την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαστικών λειτουργών, δηλαδή την διαβίωσή τους κατά τρόπο συνάδοντα προς το κύρος του λειτουργήματος που ασκούν και της αποστολής τους ως οργάνων της τρίτης πολιτειακής εξουσίας λαμβανομένου υπʼ όψη ότι από το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η αποκλειστική απασχόλησή τους με την απονομή του δικαίου και αφʼ ετέρου την απερίσπαστη εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών άσκηση των καθηκόντων τους».

Οποιοδήποτε ξαφνικό «μαχαίρι» στις αποδοχές των δικαστών είναι σύμφωνα με το Μισθοδικείο μη επιτρεπτό με το σκεπτικό ότι οι αποδοχές τους « πρέπει να είναι σταθερές και να μην ανατρέπεται το μισθολογικό τους καθεστώτος με αιφνίδιες ή σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους, γιατί μόνον υπό την προϋπόθεση αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί ότι θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντά τους απερίσπαστοι, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Η μεταβολή του μισθολογικού καθεστώτος των δικαστικών, με μείωση των αποδοχών τους, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η μείωση αυτή είναι τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως, που να επιφέρει πράγματι ανατροπή του έως τότε ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει αφʼ ενός μεν χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος και αφʼ ετέρου χωρίς να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα μέτρα». ιδιαίτερη.

Με τη δεύτερη απόφασή του το Μισθοδικείο έκρινε ότι οι δικαστές δικαιούνται, όπως και οι βουλευτές, 25% φοροαπαλλαγή επί των ακαθαρίστων αποδοχών τους. Σύμφωνα με την απόφαση η πρόβλεψη του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος της Ε΄ αναθεωρητικής Βουλής με την οποία απαλλάσσεται από φόρο το 25% των ακαθαρίστων βουλευτικών αποδοχών (αποζημιώσεως όπως αποκαλείται), ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς. Κατόπιν αυτών, το Μισθοδικείο έκρινε ότι μη νόμιμα προϊστάμενος επαρχιακής Δ.Ο.Υ. απέρριψε το αίτημα δικαστικής λειτουργού που ζητούσε να αφαιρεθεί από το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο ποσό των αποδοχών της ποσό ίσο με το 25%.

Σημειώνεται ότι στο Μισθοδικείο συμμετέχουν καθηγητές των Νομικών Σχολών της χώρας, δικαστές και δικηγόροι.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013, 19:55