Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα αποφανθεί για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας της «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε»

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, 17:05
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα αποφανθεί για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας της «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε»

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεως εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της «Αιολικό Πάρκο Ρόδου ΑΕ» στον Ατάβυρο προκειμένου 11 χρόνια μετά την αίτησή της να κριθεί αν θα επιχορηγηθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Με την υπ’ αριθμ, 31/2022 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η από 12 Οκτωβρίου 2011 αίτηση της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Ρόδου ΑΕ» κατά του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με την αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της σιωπηρής απορρίψεως της από 19.4.2011 αιτήσεως της εταιρείας προς το τότε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία είχε ζητήσει την πιστοποίηση της ολοκληρώσεως και παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεως αιολικού πάρκου στη νήσο Ρόδο, καθώς και την έγκριση της καταβολής, εντόκως, ποσού 4.249.423,77 ευρώ, ως επιχορηγήσεως για την πραγματοποιηθείσα επένδυση, η οποία είχε υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο 2601/1998.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση από τον μήνα Δεκέμβριο 2004/Ιανουάριο 2005 και εφεξής ανέκυψαν στο εσωτερικό της αιτούσας εταιρείας σοβαρά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν στην απομάκρυνση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και στην κίνηση εναντίον του ποινικών διώξεων με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υπεξαγωγή εγγράφων της εταιρείας, τα οποία αφορούσαν στην επένδυση, καθώς και στη διατύπωση εκ μέρους του καταγγελιών για υπερτιμολογήσεις δαπανών και άλλες παραβάσεις, με επίπτωση στη διαμόρφωση του κόστους της επενδύσεως.

Οι καταγγελίες αυτές οδήγησαν σε επανέλεγχο της επενδύσεως με εκ νέου συγκρότηση του Κ.Ο.Ε., το οποίο συνέταξε την από 5.6.2007 έκθεση.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, η εταιρεία δεν διέθετε πρωτότυπα παραστατικά, εμφάνισε δε στους ελέγχοντες φωτοαντίγραφα τιμολογίων της προμηθεύτριας εταιρείας με σφραγίδες του προηγούμενου Κ.Ο.Ε. και προσκόμισε φωτοαντίγραφα τιμολογίων της εταιρείας MICON, κατασκευάστριας των ανεμογεννητριών.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι η αιολική μονάδα βρισκόταν σε παραγωγική λειτουργία (είχαν εκδοθεί άδεια λειτουργίας και τιμολόγια της ΔΕΗ) και απασχολούσε προσωπικό οκτώ ατόμων.

Όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση, το Κ.Ο.Ε. δεν πιστοποίησε επενδυτικές δαπάνες για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, διότι για τις εργασίες αυτές τα παραστατικά είχαν αφαιρεθεί.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία της επενδύσεως, για τα οποία η αιτούσα προσκόμισε παραστατικά, το Κ.Ο.Ε. δέχθηκε τα κατά την κρίση του αποδεικνυόμενα ποσά, βεβαιώνοντας συνολικό ποσό δαπανών 8.417.559,43 ευρώ.

Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας, η οποία επελήφθη στη συνέχεια, θεώρησε ότι η εξέταση του θέματος έπρεπε να αναβληθεί, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το κόστος της επενδύσεως.

Τον μήνα Απρίλιο του έτους 2009, με έγγραφο του τότε γενικού γραμματέα Επενδύσεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ζητήθηκε γνωμοδότηση του τελευταίου για τις ενδεδειγμένες ενέργειες της Διοικήσεως. Συγκροτήθηκε εκ νέου το Κ.Ο.Ε., για να διενεργήσει επανέλεγχο.

Η αιτούσα κατέθεσε στη συνέχεια αίτηση στο Υπουργείο Οικονομίας, με την οποία ζητούσε, να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επενδύσεως και η παραγωγική της λειτουργία, καθώς και να εγκριθεί η έντοκη καταβολή επιχορηγήσεως 4.249.423,77 ευρώ. Η ανωτέρω αίτηση απορρίφθηκε σιωπηρώς με την άπρακτη παρέλευση τριμήνου.

Το συγκροτηθέν με την ανωτέρω απόφαση Κ.Ο.Ε. συνέταξε την από 10.10.2011 έκθεση, με την οποία προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

– Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου είχε πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος (11 ή 12 από τις 13 συνολικά ανεμογεννήτριες) εκτός της εκτάσεως που η αιτούσα είχε μισθώσει από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για τον σκοπό αυτόν.

– Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσας για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της στην επένδυση δεν έγινε από εισφορές σε μετρητά μετόχων αυτής, αλλά από εταιρεία.

– Από τον Δεκέμβριο 2000 φαίνεται ότι την αιτούσα διοικούσαν δύο θυγατρικές εταιρείες.

– Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας-φορέα της επενδύσεως τελούσε υπό αμφισβήτηση λόγω διαφορών μεταξύ των μετόχων.

– Το κόστος της επενδύσεως επιβεβαιώθηκε στο ύψος που είχε πιστοποιηθεί με την από 5.6.2007 έκθεση του ΚΟΕ, αλλά δεν ήταν δυνατή η πιστοποίηση του κόστους κτηριακών έργων και έργων περιβάλλοντος χώρου λόγω ελλείψεως παραστατικών.

– Η επένδυση βρισκόταν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η Διοίκηση όφειλε, μετά και την αποδοχή της από 17.11.2009 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ., καθώς και την επανασύσταση στις 27.4.2010 του Κ.Ο.Ε. για επανέλεγχο της επενδύσεως, να αποσαφηνίσει τη δημιουργηθείσα νομική κατάσταση και να άρει την υφιστάμενη εκκρεμότητα με την έκδοση ρητής αποφάσεως, κρίνοντας αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για την πιστοποίηση της ολοκληρώσεως και παραγωγικής λειτουργίας της επενδύσεως, καθώς και για τον καθορισμό του ύψους και την καταβολή της επίμαχης επιχορηγήσεως, όπως αυτή θα είχε διαμορφωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στάδια και στο σύνολό της, από την έναρξη υλοποιήσεως της επενδύσεως έως την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, η σιωπηρή απόρριψη της αιτήσεως της αιτούσας εταιρείας συνιστά, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοικήσεως να αποφανθεί επί της εν λόγω αιτήσεως.

Πηγή: dimokratiki.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, 17:10