Νόμιμη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας, το σπάσιμό της και η μεταβίβαση τμήματος στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας τους και διάφοροι εργαζόμενοι της ΑΤΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ολομέλεια έκρινε πως είναι νόμιμες οι πράξεις της διοίκησης και έχουν επαρκή αιτιολογία και αυτό γιατί αναλύονται στοιχεία που καταδεικνύουν την έλλειψη ρευστότητας, την κεφαλαιακή ανεπάρκεια, την υστέρηση στην πλειονότητα των εποπτικών κριτηρίων και στα επιχειρηματικά κριτήρια παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, λειτουργικού κόστους.

Υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων είχε υποβάλει παρέμβαση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ, τονίζοντας ότι τυχόν ακύρωση των προσβαλλομένων θα ενείχε σοβαρούς κινδύνους για τη συστημική ευστάθια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί μία σειρά πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες το καλοκαίρι του 2012 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με διορισμό εκκαθαριστή, ενώ με άλλες πράξεις ρυθμίστηκε η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης