Αρχής γενομένης από τους δικηγόρους, πλέον οι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημίων χωρών της ΕΕ και ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν την υποχρέωση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Ειδικότερα, Στο πλαίσιο εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία δικαίωμα άσκησης στην Ελλάδα έχουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων Νομικής, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως αναφέρουν με δημοσίευμά τους «ΤΑ ΝΕΑ», με τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά κολεγίων, θα εγγράφονται πλέον στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του ΔΟΑΤΑΠ, που ήταν ως τώρα απαραίτητη.

Αυτή η τροπολογία αντικαθιστά τον από τον Σεπτέμβριο του 2013 ψηφισθέντα Κώδικα των Δικηγόρων στον οποίο προβλεπόταν «πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιήσουν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. και κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής».

Κατόπιν αυτών, οι κάτοχοι πτυχίων από πανεπιστήμια της Ε.Ε. θα μπορούν να ξεκινούν κατευθείαν τη 18μηνη απασχόλησή τους ως ασκούμενοι δικηγόροι. Μετά την ολοκλήρωσή της, όπως άλλωστε και οι κάτοχοι πτυχίου από ελληνικό πανεπιστήμιο, θα δίνουν εξετάσεις στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος και να συμπεριληφθούν στα μητρώα τους. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα είναι αυστηρότερες από τις ισχύουσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι εξετάσεις θα είναι στο «πνεύμα» των Πανελλαδικών, θα διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο και θα είναι αποκλειστικά γραπτές, καθώς το προφορικό σκέλος που ίσχυε μέχρι πρότινος καταργείται. Οι επιτυχόντες θα εγγράφονται στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων και θα μπορούν να ξεκινήσουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Όσοι αποτυγχάνουν θα πρέπει να επιστρέψουν στην πρότερα κατάσταση του ασκουμένου μέχρι να ξαναδώσουν εξετάσεις.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης