Θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαμιέων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, 10:03
Θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαμιέων
Προσλήψεις θα γίνουν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαμιέων.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (σάρωθρο)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ 2 Τ.Κ.35100 Λαμία, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ' όψιν κ. Ανδρεωσάτου Ανδρέα, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2231351028, 2231351068).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, 10:12