Θέσεις εργασίας στον Δ. Θεσσαλονίκης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012, 11:16
Θέσεις εργασίας στον Δ. Θεσσαλονίκης
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

- 4 ΠΕ Ιατροί Εργασίας
- 3 ΠΕ Τεχνικοί Ασφαλείας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, και συγκεκριμένα από 24/8/2012 μέχρι και 3/9/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπ’ όψιν κας Αικατερίνης Ματλά (τηλ. επικοινωνίας: 2310-877128).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012, 11:42