Ελεγκτές ιατροί στο Ε.Τ.Α.Α.

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012, 10:35
Ελεγκτές ιατροί στο Ε.Τ.Α.Α.
Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου σε συνολικά εβδοµήντα δύο ελεγκτές ιατρούς για την κάλυψη αναγκών των Τοµέων και των Περιφερειακών µονάδων του Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει στη Μάρνη 22, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Έλεγχος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Α.Α. », συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα µηνών.

Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να συµπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής είτε αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22, 10433 Αθήνα, µε την ένδειξη ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ του Ε.Τ.Α.Α.).

Σχετικές πληροφορίες για το έντυπο της αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα του οργανισµού (www.etaa.gr). Για τυχόν διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε και στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5217 317, 318 και 325.

Πηγή: diorismos.gr

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012, 10:58