Συμβάσεις εργασίας από τη Β’ Ε.Π.Κ.Α.

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, 10:52
Συμβάσεις εργασίας από τη Β’ Ε.Π.Κ.Α.
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Β' Ε.Π.Κ.Α), που εδρεύει στην Αθήνα.

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
ΔΕ Νυχτοφύλακες
ΥΕ Καθαριστών/ στριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 11741- Αθήνα, απευθύνοντάς την υπ' όψιν κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213122, εσωτ.110).

Πηγή: diorismos.gr
Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, 11:13