Προσλήψεις στο Νοσοκομείο Λήμνου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, 12:18
Προσλήψεις στο Νοσοκομείο Λήμνου
Με απόφαση της oλομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 691 θέσεων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες των Προκηρύξεων 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) του ΑΣΕΠ με τα ίδια τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στις ανωτέρω προκηρύξεις.

Ειδικότερα, θα διατεθούν 38 επιλαχόντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 93 επιλαχόντες υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 4Κ/2015 και 320 επιλαχόντες τεχνολογικής και 240 επιλαχόντες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 5Κ/2015.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω προκηρύξεων (4Κ/2015 και 5Κ/2015) αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στις ως άνω διαδικασίες και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων. Πρόσθετα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που τυχόν αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εν λόγω προκηρύξεις δεν απαιτείται να υποβληθούν και δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων εκάστης προκήρυξης.

Μέχρι στιγμής έχει δημοσιευθεί ο πίνακας κατανομής θέσεων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίον στο Νοσοκομείο Λήμνου θα καλυφθούν 2 θέσεις ΤΕ νοσηλευτών. Αναμένεται να δημοσιευθούν και οι πίνακες κατανομής θέσεων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Πηγή: limnosfm100.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, 14:45