Δίκτυο Πανευρωπαϊκής Αστυνόμευσης εγκαινίασε το Συμβούλιο Ευρώπης!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, 13:40
Δίκτυο Πανευρωπαϊκής Αστυνόμευσης εγκαινίασε το Συμβούλιο Ευρώπης!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Σε μια διάσκεψη με θέμα την αστυνόμευση στην ψηφιακή εποχή, στην οποία συμμετείχαν ανώτεροι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και διευθυντές των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης μόλις εγκαινίασε ένα δίκτυο των εθνικών ανταποκριτών των αστυνομικών αρχών.

Η ιδέα του δικτύου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών τον Μάιο του 2022, με στόχο την ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αποσκοπεί στην προώθηση: •καλύτερη γνώση των αστυνομικών δυνάμεων, της οργάνωσής τους, του τρόπου λειτουργίας τους και των εσωτερικών και εξωτερικών εποπτικών οργάνων τους. •τη συγκέντρωση εμπειριών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. • ανταλλαγή γνώσεων για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλήματος (οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, ρητορική μίσους και ρατσισμός, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών, κ.λπ.). •την εφαρμογή των υφιστάμενων αστυνομικών προτύπων. •συμμετοχή, όπου ενδείκνυται, στην προετοιμασία των μέσων για αυξημένη συνεργασία, αξιοποιώντας την πείρα και τις απόψεις των εκπροσώπων της αστυνομίας.

Το δίκτυο θα επιφορτιστεί επίσης με την προετοιμασία και τη διάδοση συγκριτικών μελετών σχετικά με πτυχές της αστυνόμευσης υπό το πρίσμα των προκλήσεων του 21ου αιώνα (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι τεχνολογίες ψηφιακής έρευνας και η διαχείριση των δημοσίων συνελεύσεων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα).

Διεθνείς αστυνομικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Europol, της Interpol και οργανώσεων που συγκεντρώνουν αστυνομικά συνδικάτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα κληθούν επίσης να συμβάλουν στο έργο του δικτύου.

Η αστυνομία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι αστυνομικές δραστηριότητες διεξάγονται σε μεγάλο βαθμό σε στενή επαφή με το κοινό και η εμπιστοσύνη στην αστυνομία συνδέεται στενά με τη συμπεριφορά της προς το κοινό, ιδίως με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου που κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από το 2016, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πραγματοποιήσει πέντε Διασκέψεις Ύπατων Εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών που εξετάζουν τα ακόλουθα ζητήματα: ο ρόλος της αστυνομίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων. ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των τρομοκρατών που δρουν μόνοι· ο ρόλος της αστυνομίας ως βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και υπό τον τίτλο «ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας, σχεδόν 20 χρόνια», ο ρόλος της αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας επισημαίνει ότι ο σκοπός της αστυνομίας σε μια δημοκρατική κοινωνία που διέπεται από το κράτος δικαίου είναι η διατήρηση της δημόσιας ειρήνης και του νόμου και της τάξης στην κοινωνία, η προστασία και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου όπως κατοχυρώνονται, ιδίως , στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η πρόληψη και η καταπολέμηση του εγκλήματος, η ανίχνευση του εγκλήματος και η παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στο κοινό.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, 13:40