ΕΕ: Πρόγραμμα επιδότησης δράσεων κατά των διακρίσεων και της ένταξης των Ρομά

ΕΕ: Πρόγραμμα επιδότησης δράσεων κατά των διακρίσεων και της ένταξης των Ρομά
Μέχρι τις 7 Ιουλίου 2015 θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων όσοι φορείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια. Η πρόσκληση που έχει εκδοθεί συγχρηματοδοτεί δράσεις σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο κατά των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά. Οι προτάσεις, ακόμη και αυτές που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει δράσεις που αντιμετωπίζουν ένα τουλάχιστον ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο, διακρίσεων, την παρακολούθηση εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών πολιτικών εναντίον των διακρίσεων και της προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο και στην κοινωνία.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.450.000 ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 75.000 ευρώ.

Επιμέλεια: X.M.  

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 00:42