Προς ενιαία στατιστική αρχή στην Ευρώπη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017, 14:31
Προς ενιαία στατιστική αρχή στην Ευρώπη
Ανταπόκριση από Στρασβούργο-Νίκος Ρούσσης

Έμμεση αλλά σαφή αμφισβήτηση των στοιχείων που προέρχονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. αποτελεί σχέδιο που, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zougla.gr, απεργάζονται από κοινού Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας στατιστικής αρχής στην Ευρώπη.

Στο σχέδιο «ομολογείται» ακόμη ότι τα αρμόδια όργανα χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. «δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν άρτιες και τεκμηριωμένες πολιτικές, εξαιτίας, ακριβώς, της έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων»Προς το παρόν και όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Νομοθετικού Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε., στόχος είναι να καταρτισθεί μία ενιαία νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση «για τις ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο».

Ωστόσο, με βάση τη διαπίστωση ότι «οι αξιόπιστες και ποιοτικές στατιστικές αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά μιας χρηστής διαδικασίας χάραξης πολιτικής», το υπό έγκριση νομοθέτημα «ομολογεί» πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν «τεκμηριωμένες πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης, την εισοδηματική κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών, την κατάσταση της υγείας τους, τις συνθήκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τη διάθεση του χρόνου τους και τη χρήση της τεχνολογίας».

Στο σχέδιο «ομολογείται» ακόμη ότι τα αρμόδια όργανα χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. «δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν άρτιες και τεκμηριωμένες πολιτικές, εξαιτίας, ακριβώς, της έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων».

Είναι επομένως σημαντικό, συμπεραίνεται, να καταρτισθεί από κοινού νομοθεσία που θα είναι άρτια, λειτουργική, θα παράγει υψηλής ποιότητας, έγκαιρα, συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία, και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε βάθος χρόνου.

Στο σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου τίθεται ως στόχος ότι «οι ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα ποιοτικά στοιχεία που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές ή άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων».

Όπως, δε, υπογραμμίζεται, «οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση προκειμένου να υποστηρίζουν τεκμηριωμένα μέτρα πολιτικής».

Μπαίνοντας σε «λεπτομέρειες», το υπό έγκριση νομοθέτημα θεωρεί επιβεβλημένο ότι «οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την έκταση της υφιστάμενης ελλιπούς κάλυψης πληθυσμιακών κατηγοριών. Μακροπρόθεσμα, όλοι οι φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικούς τρόπους για να καλύπτουν κι άλλους πολίτες πέραν των ιδιωτικών νοικοκυριών. Η έρευνα σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους αστέγους υπό τη μορφή αναδρομικών ερωτήσεων, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της εξέτασης του περιεχομένου του όρου ''προβλήματα στέγασης''».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «για λόγους συγκρισιμότητας και καλής ποιότητας το επίπεδο συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να έχει παρόμοιο μέγεθος. Η σύγκριση του Λουξεμβούργου με τη Γερμανία μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα από στατιστική άποψη, ενώ από τη σύγκριση αστικών και αγροτικών περιοχών μπορούν να προκύψουν ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες».

Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο σε σύνθετους δείκτες, όπως π.χ. στον προϋπολογισμό αναφοράς.

… Και μπαίνοντας στο «ψητό», που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, το Σχέδιο Νομοθετικού Ψηφίσματος υπογραμμίζει ότι «και για την οικονομία, οι οικονομικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται από τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση της στόχευσης της διαδικασίας χάραξης πολιτικών, όπως επίσης και από τις έγκαιρες προσαρμογές των μεθόδων και την καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων».

Αλλιώς, διαπιστώνεται, με δεδομένες τις περικοπές στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων και στη στατιστική ανάλυση, θα οδηγηθούμε άμεσα «σε μια κοινωνία όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης δεν θα μπορούν πλέον να επιχειρηματολογούν στη βάση τεκμηριωμένων γνώσεων, αλλά θα επικαλούνται αντ' αυτού πεποιθήσεις, φόβους και ψευδή γεγονότα».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017, 14:48