Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Μ’ ένα κατηγορηματικό «όχι» απάντησε η Κομισιόν, στην αναφορά του Boris Akopov, ρωσικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να καταγράφουν τις τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο αναφέρων κατήγγειλε ότι οι εταιρείες και τα νομικά θεσμικά όργανα διαθέτουν τα εργαλεία και το δικαίωμα να ηχογραφούν τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά οι καταναλωτές δεν μπορούν να πράξουν το ίδιο. Εξήγησε ότι είναι σχεδόν αδύνατη η καταγραφή κλήσεων, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί άλλη κινητή συσκευή ή να προστεθεί ένας λογαριασμός υπερχρήστη στη συσκευή (διαδικασία γνωστή με τον αγγλικό όρο rooting). Ζήτησε δε, να υπάρχει η δυνατότητα για τους χρήστες να καταγράφουν εύκολα τις κλήσεις τους προκειμένου να χρησιμοποιούν τις ηχογραφήσεις στο δικαστήριο.

Παρόλο που η αναφορά χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2022, στο συμπέρασμα της απάντησης της που ελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 2022, η Κομισιόν , αναφέρει επί λέξει ότι:

– Οι κατασκευαστές τηλεφώνων δεν υποχρεούνται να ενσωματώνουν μια λειτουργία καταγραφής κλήσεων στα προϊόντα τους. Οι κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής κλήσεων από πολίτες, καθορίζονται στον Γενικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΓΚΠΔ), ιδίως στο άρθρο 6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όσον αφορά την καταγραφή κλήσεων, οι δημόσιες αρχές έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τους πολίτες, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρά ρυθμιζόμενες προϋποθέσεις.

Ακολουθεί ολόκληρη η αναλυτική απάντηση της Κομισιόν:

Πρώτον, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι τα τηλέφωνα δεν διαθέτουν λειτουργίες καταγραφής κλήσεων για τους χρήστες. Η οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό1 ρυθμίζει μόνο πτυχές δημόσιας πολιτικής, όπως 1 Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά PE739.763v02-00 2/2 CM1271420EL.docx EL η υγεία και η ασφάλεια, η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και η ασφάλεια των δικτύων. Οι διατάξεις του δεν επιτρέπουν την επιβολή στους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων της υποχρέωσης να προσφέρουν λειτουργία καταγραφής.

Δεύτερον, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι δημόσιες αρχές έχουν περισσότερες δυνατότητες να καταγράφουν κλήσεις από ό, τι οι ιδιώτες. Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι ιδιώτες δεσμεύονται από τον γενικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6792 για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και από τους ειδικότερους κανόνες που ορίζονται για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην οδηγία 2002/58/ΕΚ3 . Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους, εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/6804 αντί του ΓΚΠΔ. Κάθε επεξεργασία δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής κλήσεων, απαιτεί νόμιμο λόγο και τη συναίνεση του άλλου μέρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών και του τερματικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας απαγορεύει την ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλου είδους παρακολούθηση επικοινωνιών χωρίς συγκατάθεση

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης