Κατά 219 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε στα 18,7 δισ.ευρώ. Αντιθέτως, τα ίδια κεφάλαια τους μειώθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 240 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.220 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 77 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 725 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 163 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 495 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 6,5% το δ΄τρίμηνο του 2022, έναντι 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10,509 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022, έναντι 10,340 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 56,1% το δ΄ τρίμηνο, έναντι 55,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4,124 δισ. ευρώ, έναντι 3,11 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 22,0%, έναντι 21,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς και σε αύξηση των αποτιμήσεων τους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε στα 712 εκατ. ευρώ, έναντι 705 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3,178 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022, έναντι 3,328 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 354 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 13,737 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 362 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10,773 δισ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,964 δισ.ευρω.

Το 70,9% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης