Αύξηση 13,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor

Αύξηση 13,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor

Αύξηση 13,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το 2018 και διαμορφώθηκε στα 2.117,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.863,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να αναπτύσσονται, και δευτερευόντως στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρέασε θετικά την κερδοφορία και τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted-EBITDA). Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Εταιρίας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά.

Τα μικτά κέρδη επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 23,0 εκατ. ευρώ για 2018, έναντι 33,1 εκατ. ευρώ για το 2017. Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 165,2 εκατ. ευρώ (συγκρίσιμο 2017: 160,5 εκατ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 142,1 εκατ. ευρώ (2017: 129,4 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 75,9 εκατ. ευρώ. Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 12,5% για το 2018, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών, αλλά και τη λήψη νέας γραμμής από την European Investment Bank (ΕΙΒ), στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ για το 2018, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2017. Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ, και αφορούσαν κυρίως στο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του σωληνουργείου του τομέα σωλήνων χαλκού, αμφότερες εντός των όμορων εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας ElvalHalcor στα Οινόφυτα.

Από αυτές, τα 9,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη θυγατρική Sofia Med, και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στο χυτήριο της για κράματα χαλκού, αλλά και την εγκατάσταση μια γραμμής επικασσιτέρωσης ταινιών, η οποία θα της δώσει πρόσβαση σε ειδικά προϊόντα και αγορές.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, 19:08