H Επιτροπή προτείνει 6,14 δισ. για επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, 17:39
H Επιτροπή προτείνει 6,14 δισ. για επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία
Τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο ταμείο για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προτάσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Σύμφωνα με την Επιτροπή το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα είναι πιο «απλοποιημένο» και περισσότερο «ευέλικτο», συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας.

Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση.

Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Ταμείου, εστιάζοντας στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30% του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού.

«Η υγεία και η καλή διαχείριση των ωκεανών αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αλιευτικό κλάδο και ευρύτερα στη γαλάζια οικονομία.

Ως παγκόσμιος παράγοντας των ωκεανών και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός ιχθύων και θαλασσινών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους», δήλωσε σχετικά ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, προσθέτοντας ότι «το Ταμείο θα επιτρέψει στα κράτη- μέλη και στην Επιτροπή να ανταποκριθούν σε αυτή την ευθύνη και να επενδύσουν στη βιώσιμη αλιεία, στην επισιτιστική ασφάλεια, σε μια ευημερούσα θαλάσσια οικονομία και σε υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς».

Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Ταμείο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας που διαθέτουν σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των απασχολούμενων στον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο.

Σε ό,τι αφορά στη θαλάσσια οικονομία, η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση της στήριξης σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για έναν τομέα της οικονομίας που παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές και η αξία του, που υπολογίζεται σε 1,3 τρισ. ευρώ παγκοσμίως, μπορεί να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030.

Το θαλάσσιο Ταμείο θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες θαλάσσιες αγορές, σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως η ωκεάνια ενέργεια και η θαλάσσια βιοτεχνολογία.

Οι παράκτιες κοινότητες θα λάβουν μεγαλύτερη και ευρύτερη υποστήριξη για τη δημιουργία τοπικών συμπράξεων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας, όπως η υδατοκαλλιέργεια και ο παράκτιος τουρισμός.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του, το Ταμείο διαθέτει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά όπως:

- απλούστευση και παροχή στα κράτη μέλη περισσότερων δυνατοτήτων να επιλέγουν πού θα στοχεύσουν τη στήριξη των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, αντί να αναγκάζονται να διαλέγουν από έναν κατάλογο επιλέξιμων δράσεων,

- καλύτερη ευθυγράμμιση με τα άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παρατίθενται σε έναν κανονισμό «περί κοινών διατάξεων», και

- καλύτερη στόχευση της στήριξης για επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, 17:39