ΣΕΒ: Συνθήκες ενιαίας αγοράς διεκδικεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, 13:55
ΣΕΒ: Συνθήκες ενιαίας αγοράς διεκδικεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα
«Καμπανάκι» για την πορεία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην Ευρώπη χτυπά ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία με τίτλο «BusinessEurope: Μεταρρυθμίσεις ακούμε, μεταρρυθμίσεις δεν βλέπουμε!» που κυκλοφόρησε σήμερα.

Όπως αναφέρει, «η Ευρώπη χάνει έδαφος σε σχέση με τις λοιπές μεγάλες ανταγωνιστικές δυνάμεις στην παγκόσμια οικονομία. Τα τελευταία 10 χρόνια το κατά κεφαλή ΑΕΠ στις ΗΠΑ αυξήθηκε ταχύτερα απ' ό,τι στην Ευρώπη, ενώ η υπεροχή της Ευρώπης ως προορισμού Άμεσων Ξένων Επενδύσεων εξασθένησε σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα καθώς η Ευρώπη υστερεί στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, λόγω της εθνικής περιχαράκωσης και της ατελούς ενιαίας αγοράς.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο των Μεταρρυθμίσεων του 2018, που πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από την BusinessEurope, τον πανευρωπαϊκό οργανισμό των εθνικών συνδέσμων επιχειρήσεων (που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΣΕΒ), οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιμέρους κράτη-μέλη δεν υλοποιούνται ικανοποιητικά παρά μόνο στο 22% των περιπτώσεων, παρόλο που σε ποσοστό 89% οι προτάσεις αυτές κρίνονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις της BusinessEurope περιλαμβάνουν:

(1) Στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες: μεγαλύτερη παραγωγή φυσικών, τεχνολόγων, μηχανικών, μαθηματικών και στελεχών με ψηφιακές δεξιότητες, μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που εργάζεται, μισθολογικές αναπροσαρμογές στα όρια της παραγωγικότητας,

(2) Στο επιχειρηματικό περιβάλλον: ενιαία αγορά σε ψηφιακή οικονομία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, υπηρεσίες, μεταφορές, διασύνδεση ενεργειακών υποδομών, χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τη βιομηχανία, αύξηση του μεγέθους, και δημιουργία νεοφυών, επιχειρήσεων μέσω ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος,

(3) Στην καινοτομία κα τον ψηφιακό μετασχηματισμό: αύξηση της δαπάνης Ε&Α, ενίσχυση συνεργασίας εταιριών με ερευνητικά ιδρύματα, βελτίωση ψηφιακής υποδομής 5G, ενιαία αγορά στην ψηφιακή οικονομία, επέκταση διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,

(4) Στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα: εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, χαμηλότερα επιτόκια, ενιαίο σύστημα προστασίας καταθέσεων, χαμηλότερα κόστη συμμόρφωσης τραπεζών στο ρυθμιστικό περιβάλλον, προβλέψεις για κράτη-μέλη με υψηλά επίπεδα δανείων σε καθυστέρηση ώστε να μην επηρεασθούν δυσανάλογα από την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα δάνεια σε καθυστέρηση, και τέλος,

(5) Στη φορολογία και τα δημόσια οικονομικά: μείωση μη παραγωγικών κρατικών δαπανών, αύξηση δαπανών φιλικών προς την ανάπτυξη (εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές και επικοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη), μείωση φόρων που στρεβλώνουν την παραγωγική διαδικασία, μείωση φορολογίας εργασίας και κεφαλαίου, απλούστευση και αύξηση αποτελεσματικότητας του διοικητικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού, εξαίρεση δημοσίων επενδύσεων από τα δημοσιονομικά όρια του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας εξακολουθεί να συνδέεται με τη μη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, και, κυρίως, τον κατακερματισμό των αγορών κεφαλαίων και τραπεζικών υπηρεσιών, την έλλειψη κινητικότητας στην αγορά εργασίας, την ανεπαρκή λειτουργία του ανταγωνισμού στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της παροχής υπηρεσιών, και την ελλιπή διασύνδεση ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών.

Στην ουσία, η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα διεκδικεί συνθήκες ενιαίας αγοράς, που μόνο μια πολιτική ένωση μπορεί να διασφαλίσει σε όλη της την έκταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα σπεύδει ασθμαίνουσα να βελτιώσει τις επιδόσεις της έναντι της Ευρώπης, όταν η ίδια η Ευρώπη υστερεί σε πολλούς τομείς έναντι της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να αντλεί τα οφέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, όσο ατελής και αν είναι. Η χώρα μας έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που προδιαγράφουν οι αδύναμοι θεσμοί της και η μικρή συμμετοχή της στην παγκόσμια οικονομία.

Η πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη θα μειώσει το κενό που μας χωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο και θα απελευθερώσει παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις. Impossible is nothing! (Muhammad Ali)».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, 15:12