Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,8 εκατ. ευρώ για την Audiovisual

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015, 16:49
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,8 εκατ. ευρώ για την Audiovisual
Στα 3,8 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Audiovisual, σύμφωνα με ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η ΑΜΚ πιστοποιήθηκε με σχετικό ΔΣ της εταιρείας και θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το παραπάνω ποσό κρίνεται επαρκές όσο αφορά τη χρηματοδότηση τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας και μέρος της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη και τα κατωτέρω γεγονότα τα οποία επέδρασαν ή αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εταιρεία & τον όμιλο κατά τη χρήση 2015 καθώς και στην επόμενη χρήση: 

- Εντός του Μαΐου 2015, οι ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες Ster Cinemas AE και On Productions AE προέβησαν σε ΑΜΚ κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις τους προς τους μετόχους τους. Αναφορικά με την Ster Cinemas το ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε 25,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη μητρική AVE, ενώ τα υπόλοιπα 4,86εκ ευρώ από τους μετόχους μειοψηφίας.

Αντίστοιχα αναφορικά με την On Productions AE το ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε 13,78 εκατ. ευρώ των οποίων τα 11,39 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη μητρική AVE, ενώ τα υπόλοιπα 2,39 εκατ. ευρώ από τους μετόχους μειοψηφίας.

- Συνολικά, από τις παραπάνω ΑΜΚ προέκυψε σημαντική θετική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Δικαιώματα Μειοψηφίας», ποσού 7,3 εκατ. ευρώ, που αφορά στο ποσό που έχουν εισφέρει η μειοψηφούντες μέτοχοι της Ster Cinemas και της On Productions στις ανωτέρω ΑΜΚ. Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω επίδραση απεικονίστηκε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/09 ενώ αντιστοίχως θα επηρεάσει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης.

- Επιπρόσθετα, σχετικά με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η εταιρεία με ίδια κεφάλαια, εντός του Οκτωβρίου 2015 (όπως ήδη έχει ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό) προέβη στην εξαγορά του 51% της εταιρείας «Σαμαράς ΑΕ» με τίμημα 350 χιλ. ευρώ, η οποία έχει σαν κύριο αντικείμενο την εμπορία γραφικών υλών και υλών μηχανογράφησης. Η παραπάνω εταιρεία θα ενσωματωθεί στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στην τρέχουσα χρήση με θετική επίδραση στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου.

- Εντός του Οκτωβρίου η εταιρεία προέβη και σε δεύτερη επενδυτική κίνηση μέσω της θυγατρικής της Ster Cinemas. Ειδικότερα, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της εν λόγω θυγατρικής της και του Ομίλου Odeon με την οποία τα δυο μέρη αποφάσισαν τη μεταξύ τους συνεργασία, μέσω της σύστασης εταιρείας με σκοπό την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, στο οποίο θα συμμετέχουν με σχέση 50-50. Επισημαίνεται, ότι η υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νέα εταιρεία θα αποτελεί βάσει του ΔΛΠ 27 θυγατρική της επιχείρησης και θα περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου AVE με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η παραπάνω επένδυση, αναμένεται να επιδράσει θετικά μετά το ‘Α τρίμηνο του 2016 στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

- Τέλος, σημειώνεται ότι η παραπάνω ΑΜΚ είναι η τρίτη κατά σειρά την τελευταία τριετία που διενεργεί η εταιρεία, μετά τις δυο που προηγήθηκαν και ενίσχυσαν την καθαρή θέση της εταιρείας συνολικά κατά 40 εκατ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015, 16:56