Ανοικτή επιστολή Σπυρόπουλου για τις οφειλές προς το Ι.Κ.Α.

Ανοικτή επιστολή Σπυρόπουλου για τις οφειλές προς το Ι.Κ.Α.

Ανοικτή επιστολή προς τις δημόσιες επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, απέστειλε ο διοικητής του Ι.Κ.Α., Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Με την επιστολή του, ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρεται στις δυνατότητες διακανονισμού και αποπληρωμής που παρέχει η πρόσφατη ασφαλιστική ρύθμιση με την αξιοποίηση των ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων που προβλέπει.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου .3943/2011, κεφαλαιοποιείται το σύνολο των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 31.12.2010 και η οφειλή μπορεί να διακανονισθεί με την καταβολή ενός μικρού μέρους της συνολικής οφειλής και μια προσαύξηση της τάξεως του 20% επί των μηνιαίων εισφορών που πληρώνουν, χωρίς όμως η δόση να πέφτει κάτω από τα 150 ευρώ τον μήνα. Οι διατάξεις του νόμου είχαν κοινοποιηθεί πρόσφατα από το Ίδρυμα με την υπ αρ. 30/29.4.2011 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α..

Ο κ. Σπυρόπουλος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί αφενός αφετηρία οριστικής απεμπλοκής των επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο βάρος οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και απειλούν ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά τους, και αφετέρου ευκαιρία οικοδόμησης μιας νέας περιόδου συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. με τις επιχειρήσεις.

Ο διοικητής του Ι.Κ.Α. υπενθυμίζει ότι οι υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνουν ως έναν βαθμό και την απώλεια εσόδων που προκαλούν η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία και τονίζει ότι για οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση και δεν θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είναι άμεση και χωρίς εξαίρεση.

Στην επιστολή αναφέρονται, επίσης, αναλυτικά οι νέοι τρόποι ρύθμισης των οφειλών που προβλέπουν ότι:

-Το σύνολο των οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.

-Το σύνολο αυτής της οφειλής εξοφλείται με τη μηνιαία κατάθεση ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και υπό τον όρο, ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

-Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και των 150 ευρώ σε μηνιαία βάση.

-Το ίδιο ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ το μήνα, ισχύει και για οφειλέτες που δεν απασχολούσαν μισθωτούς το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

- Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους χωρίς ωστόσο να δύναται να αξιοποιήσουν επιπρόσθετα τους ειδικούς όρους που ισχύουν στις παλαιότερες ρυθμίσεις.

- Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας και χωρίς παρακράτηση, για κάθε χρήση.

-Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης και συγκεκριμένα:

α) η επιβολή κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης περιουσίας), τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των Νομικών Προσώπων όσο και κατά των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών.

β) Η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

γ) Η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και

δ) ο πλειστηριασμός (έκδοση και προσδιορισμός προγράμματος) επί των ήδη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Όσοι οφειλέτες δεν προλάβουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέχρι την 31/12/2012 δύναται να υπαχθούν, για το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 (36 έως 48 δόσεις).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011, 13:58