Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου για την Ιονική ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 13:29
Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου για την Ιονική ξενοδοχεία και επιχειρήσεις
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 666 χιλ. έναντι Ευρώ 194 χιλ. πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,0 εκατ., έναντι Ευρώ 5,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα καθαρά αποτελέσματα ενεφάνισαν ζημίες Ευρώ 0,6 εκατ., έναντι κερδών Ευρώ 2,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2013, κατά την οποία προέκυψε ωφέλεια στον φόρο Ευρώ 3,0 εκατ. από την αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαιτήσεως, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 13:46