Ε.Ε.: Μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 18:28
Ε.Ε.: Μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σύνολο συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση εστιάζεται στην πλευρά της ζήτησης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, επισημαίνοντας τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις προσλήψεις μειώνοντας τους φόρους επί της εργασίας ή υποστηρίζοντας περισσότερο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Προσδιορίζει επίσης τους τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο μέλλον: «πράσινη» οικονομία, υπηρεσίες του τομέα της υγείας και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εργασιακή και κοινωνική διάσταση της διακυβέρνησης της ΕΕ και προσδιορίζει τρόπους στενότερης συμμετοχής των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Ειδικότερα, η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνει προτάσεις με τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται:

- να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, όπως η καθιέρωση επιδοτήσεων πρόσληψης που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, η (ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη) στροφή από τους φόρους επί της εργασίας στους περιβαλλοντικούς φόρους ή η στήριξη της αυτοαπασχόλησης.

- να αξιοποιήσουν τους τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στο μέλλον, όπως είναι η «πράσινη» οικονομία, στην οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από σήμερα μέχρι το 2020, και να συμπεριλάβουν την «πράσινη» απασχόληση στα εθνικά τους σχέδια απασχόλησης, ενισχύοντας την πληροφόρηση για τις «πράσινες» δεξιότητες.

- να βελτιώσουν τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, προσφέροντάς τους συγχρόνως μακροπρόθεσμες επαγγελματικές προοπτικές, και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές πρόσληψης και διατήρησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης μια διαβούλευση για τις ευκαιρίες απασχόλησης στους τομείς των προσωπικών και των οικιακών υπηρεσιών.

- να υποστηρίξουν την αύξηση του εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ και να προωθήσουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο του εργατικού δυναμικού.
Η ανακοίνωση επισημαίνει, επίσης, βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε οι αγορές εργασίας να γίνουν πιο δυναμικές και «συμμετοχικές» και, συνεπώς, πιο ανθεκτικές στις οικονομικές αλλαγές. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

- την αξιοποίηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση, όπως είναι η τόνωση της εσωτερικής ευελιξίας για τη μείωση της εργασιακής ανασφάλειας και των δημοσιονομικών δαπανών.

- την καθιέρωση αξιοπρεπών και βιώσιμων μισθών και την αποφυγή των παγίδων που συνεπάγονται οι χαμηλοί μισθοί.

- την εξασφάλιση κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων για την αποτροπή της υπέρμετρης χρήσης μη τυποποιημένων ρυθμίσεων. Η Επιτροπή τονίζει επίσης την ανάγκη παροχής ευκαιριών στους νέους, καθώς και την ανάγκη να αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση, η οποία έχει νευραλγική σημασία για την ασφάλεια της απασχόλησης και την παραγωγικότητα

- με 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να παραμένουν κενές σε ολόκληρη την ΕΕ, η «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» ζητά να αυξηθούν οι επενδύσεις στις δεξιότητες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας της Ευρώπης, καθώς και να βελτιωθεί η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Προτείνει ειδικά μέσα για τη βελτίωση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων και για τη στενότερη προσέγγιση του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοσέ Μπαρόζο δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική δημιουργίας θέσεων εργασίας για να αντιμετωπίσει το απαράδεκτο επίπεδο ανεργίας της. Η ΕΕ έχει μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες να δώσει ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η "πράσινη" οικονομία, η υγεία και οι νέοι τεχνολογικοί τομείς θα δημιουργήσουν συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, να κινητοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους και να τονώσουν την αγορά εργασίας τους σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο αυτόν».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 18:34