Έρχονται περικοπές συντάξεων στο ΙΚΑ

Έρχονται περικοπές συντάξεων στο ΙΚΑ
Οδηγίες για τη μείωση των κύριων συντάξεων πάνω από 1.300 ευρώ, που θα ξεκινήσει αναδρομικά από την 1.1.2012 και θα εφαρμοστεί από τη σύνταξη Ιουνίου, παρέχει εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως αναφέρεται, αφορά σε περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από την 1/1/2012 και μετά.

Έτσι, τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ μειώνονται κατά 12% από την 1/1/2012. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ίδια ημερομηνία και μετά.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπ’ όψιν το κατά την 1/1/2012 ακαθάριστο ποσό (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθενείας και του φόρου) της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, καθώς και των μειώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011.

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ.

Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις: i) από το Δημόσιο και ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ii) από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή iii) ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ, εφαρμόζεται η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012, σύμφωνα με την οποία στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, 10:30