ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,68 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, 06:21
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,68 εκατ. ευρώ
H Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών» αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 15.688.455,12 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το άνω ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, και θα ανέλθει τελικά στα 0,2599 ευρώ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου.

- Οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 4.006.432,92 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κν 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, 06:22