Φορολογούμενοι... αγνοούνται

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, 12:20


Περισσότεροι από 6.400 φορολογούμενοι, όσο δηλαδή είναι ο πληθυσμός μιας μικρής ελληνικής κωμόπολης, έχουν «εξαφανιστεί» από πέρυσι τον Αύγουστο, όταν οι κατά τόπους εφορίες τούς κάλεσαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, πριν από έναν χρόνο συνολικά 346.777 φορολογούμενοι εκλήθησαν στις εφορίες για έλεγχο δικαιολογητικών ύστερα από την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Από αυτούς 6.451 άτομα δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των εφόρων, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται αντιμέτωποι με εξονυχιστικούς ελέγχους όχι μόνο για τη χρήση του 2013, αλλά και για τις προηγούμενες χρονιές!

Έχεις mail

Με στόχο να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των… αγνοούμενων φορολογουμένων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταστήσει υποχρεωτική τη δήλωση e-mail, μέτρο που φαίνεται ότι δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτό επιστρατεύεται το Taxisnet, όπου θα «ανεβαίνουν» οι ειδοποιήσεις για οφειλές, με τον φορολογούμενο ή τον λογιστή του να ενημερώνεται online για τα «ραβασάκια». Έτσι, στον ατομικό λογαριασμό του κάθε φορολογουμένου στο Τaxisnet θα αναρτούνται:

-προσκλήσεις ελέγχου

-ειδοποιητήρια για πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών

-κατασχετήρια ακινήτων που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, υποβλήθηκαν 5.811.933 φορολογικές δηλώσεις και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα κληθούν για έλεγχο λιγότεροι φορολογούμενοι σε σχέση με πέρυσι.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, εάν κληθείτε για έλεγχο;

-Δαπάνη ενοικίου και συγκεκριμένα αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών.

-Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής και θανάτου. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου· επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

-Δαπάνη διδάκτρων. Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα κατ' οίκον μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (πλέον Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

-Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική.

-Δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για την απόδειξη της καταβολής τους απαιτείται διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής.

-Δαπάνη δωρεών. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, μεταξύ άλλων, απαιτείται βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

-Δαπάνη τόκων.

-Δαπάνη διατροφής. Απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, 12:23