Σε διαπραγμάτευση οι μετοχές τη Coca-Cola

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 13:00
Σε διαπραγμάτευση οι μετοχές τη Coca-Cola
Από την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 οι μετοχές της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ (Coca-Cola Τρία Έψιλον), θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 1,50 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που ισούται με 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η Ιουνίου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 21η Ιουνίου 2011 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 549.736.428 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,50 ευρώ ανά μετοχή, δηλ. από 0,50 ευρώ σε 2,00 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 183.245.476 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,50 ευρώ ανά μετοχή, δηλ. από 2,00 ευρώ σε 1,50 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 549.736.428 ευρώ, διαιρούμενο σε 366.490.952 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011, 13:09