Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη Lafarge

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015, 13:59
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη Lafarge
Εκτός ελληνικού χρηματιστηρίου βγαίνει μία από τις ιστορικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, η ΑΓΕΤ Ηρακλής, που ιδρύθηκε το 1911.

Η ισπανική «LAFARGE CEMENTOS SAU» θυγατρική του γαλλικού ομίλου Lafarge Ηolcim υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της «ΑΓΕΤ Ηρακλής» έναντι του ποσού του 1,23 ευρώ τοις μετρητοίς.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε ευρώ 120.840.601,90 και διαιρείται σε 71.082.707 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες είναι εισηγμένες στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την 10/07/2015, η εταιρεία με την επωνυμία «Lafarge Holcim Ltd.» απέκτησε έμμεσα 63.253.403 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 88,99% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω της απόκτησης ελέγχου επί της απώτατης μέχρι τότε μητρικής της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «LAFARGE SA». Λόγω της αύξησης του ποσοστού, η Lafarge Cementos ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 30 Ιουλίου 2015.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 10/07/2015. Συνεπώς, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 7.829.304 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 11,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015, 14:08