Κέρδη και για την Proton Bank στο εννεάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009, 19:37
Κέρδη και για την Proton Bank στο εννεάμηνο
Σε 15,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Proton Bank για το εννεάμηνο του 2009, έναντι ζημιών 29,3 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2008.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, βασικά χαρακτηριστικά της πορείας της PROTON κατά το εννεάμηνο του έτους, είναι:

-η αύξηση των εσόδων κατά 193%, τα οποία ανήλθαν σε €100,9 εκατ.
-η μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 8%, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €38,8 εκατ. και
-η αύξηση των προβλέψεων στα €42,2 εκατ., έναντι € 7,0 εκατ. πέρυσι

Ειδικότερα :

Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2009 ανήλθε σε €1.426 εκατ., έναντι €918 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, σημειώνοντας αύξηση 55%. Το σύνολο των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε €1.050 εκατ., έναντι €1.182 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2008, σημειώνοντας μείωση 11%. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στις 30.09.2009 στο 74%, έναντι 129% στις 31.12.2008.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2009 σε €100,9 εκατ. έναντι €34,4 εκατ. την 30.09.2008, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στο εννεάμηνο του 2009 διαμορφώθηκαν σε €38,7 εκατ., έναντι €32,8 εκατ. του εννεαμήνου του 2008, σημειώνοντας αύξηση 18%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €7,0 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κυρίως λόγω της υστέρησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επενδυτική τραπεζική.

Τα καθαρά έσοδα από χρηματοοικονομικά στοιχεία διαμορφώθηκαν κατά το εννεάμηνο του 2009 στα €51,9 εκατ., έναντι ζημιών €14,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €38,8 εκατ., έναντι €42,1 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 8% σε ετήσια βάση. Οι ̟προβλέψεις επί χορηγήσεων και λοιπών απαιτήσεων της περιόδου ανήλθαν στα €42,2 εκατ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου που είχαν διαμορφωθεί στα €7 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €62,1 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (συμ̟εριλαμβανομένων των € 80,0 εκατ. που αναλογούν στις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου) διαμορφώθηκε στις 30.09.2009 σε €360 εκατ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €2.788 εκατ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009, 19:54