Λουκέτα και κατασχέσεις για 300 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 09:45


Σε αφαίμαξη και των τελευταίων πενιχρών εισοδημάτων των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Στο στόχαστρο μπαίνουν καταθέσεις, μισθοί, συντάξεις, αλλά και ακίνητα, τα οποία θα μπορούν να κατάσχονται για «απαιτήσεις εις χείρας τρίτων» και για χρέη άνω των 300 ευρώ.

Ειδικότερα, το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις ορίζεται στα 1.000 ευρώ, δηλαδή ο μισθωτός που λαμβάνει μισθό άνω των 1.000 ευρώ και έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από 301 ευρώ και άνω θα πρέπει να «ξεχάσει» το ποσό που περισσεύει.
 
Τα περιουσιακά στοιχεία θα κατάσχονται για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 300 ευρώ στην περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν σπεύσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι το τέλος Απριλίου. Παράλληλα, με Αυτόφωρο κινδυνεύουν όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ και το χρέος τους έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερο από τέσσερις μήνες. Πάντως, η εντολή κατάσχεσης, όταν αυτή αφορά σε ακίνητο, δεν σημαίνει και αυτόματο πλειστηριασμό. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς επαγγελματίες και έμποροι που οφείλουν διάφορα ποσά κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και το ιδιόκτητο κατάστημά τους.

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Οδηγό με τα εισπρακτικά μέτρα που μπορεί να λάβει το Δημόσιο, αλλά και τα δικαιώματα των οφειλετών.

Πιο αναλυτικά:

Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;

Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορούν να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα εξής μέτρα:

α) κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους
β) κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων - στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών
γ) κατάσχεση ακινήτων.

Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων, ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ούτε για οφειλές υπέρ Ο.Τ.Α..

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς εις βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπ' όψιν και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπ' όψιν το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομείναν ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας. Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος. Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μετεγγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε, η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;

Ναι.

Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης

Τι μπορεί να κατασχέσει το Δημόσιο

1. Tο Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται ο οφειλέτης να εισπράξει από τρίτους.
2. Eίναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.
3. Eπίσης, το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση ακινήτων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 10:50