Μαχαίρι 18% στα εφάπαξ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, 08:20
Μαχαίρι 18% στα εφάπαξ
Μειωμένα κατά 18% θα είναι τα εφάπαξ συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το «τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013».

Για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Με τη νεότερη διάταξη διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω αναπροσαρμοσμένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και τους ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.

Πηγή: capital.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, 08:59