Νέο σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 26 Μαΐου 2013, 11:29
Νέο σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών
Το νέο σύστημα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κατά το πρότυπο των ρυθμίσεων προς το Δημόσιο, καθορίζεται με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 48 έως 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Η νέα ρύθμιση αφορά τις υποχρεώσεις προς τα Ταμεία έως τις 31.12.2012 και οι οφειλέτες που θα αποφασίσουν να ενταχθούν σε αυτή χάνουν τις διευκολύνσεις των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Ο οφειλέτης, προκειμένου να κάνει χρήση των νέων διατάξεων αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων, πρέπει αρχικώς να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 μέσω της πάγιας ρύθμισης (όπως αναφέρεται στη συνέχεια) και στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών, και καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30.6.2017.
β) Καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.
γ) Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.

Β) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

Γ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

Δ) Οι οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν με την αίτηση υπαγωγής:
i) για ποσά οφειλών άνω των 5.000 ευρώ και έως 75.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών.
ii) για ποσά οφειλών άνω των 75.000 ευρώ, ο οφειλέτης επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης ii) προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
iv) για ποσά άνω των 300.000 ευρώ, πέραν των ανωτέρω υπό ii) και iii) στοιχείων, απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη -τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή-, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Αδυναμία εξόφλησης

Στην απόφαση ορίζεται ότι στις περιπτώσεις ύψους οφειλής έως 75.000 ευρώ, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του διακανονισμού αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.

Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής άνω των 75.000 ευρώ, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του διακανονισμού αξιολογείται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Η προαναφερθείσα βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα-αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς
β) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους
γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Φυσικά πρόσωπα

Κατ’ εξαίρεση, για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για οφειλές έως 5.000 ευρώ, εφόσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους, με μέγιστο αριθμό δόσεων τα 100 ή ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, αποκλειόμενοι του ευεργετήματος των αντίστοιχων εκπτώσεων επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Με πάγιο διακανονισμό σε 12 δόσεις

Με άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι της πάγιας ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ενώ οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής:

i) για ποσά οφειλών άνω των 5.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του άρθ. 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους IBAN, οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές του.

iii) για ποσά οφειλών άνω των 50.000 ευρώ, ο οφειλέτης επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης ii) προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών.

iv) για ποσά άνω των 150.000 ευρώ, πέραν των ανωτέρω υπό ii) και iii) στοιχείων, απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 26 Μαΐου 2013, 13:09