Νοικοκύρεμα μεγάλης έκτασης στην Attica Bank

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, 19:57
Νοικοκύρεμα μεγάλης έκτασης στην Attica Bank
Στα 42,3 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημίες προς φόρων του ομίλου της Attica Bank στη χρήση 2016 έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ το 2015. Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 346,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας, τα αποτελέσματα των προσπαθειών εξυγίανσης αρχίζουν να γίνονται ήδη ορατά από το α’ τρίμηνο του 2017.
Οι επιβεβλημένες δράσεις εξυγίανσης οδήγησαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα για τη χρήση 2016, το οποίο όμως αναμένεται να σηματοδοτήσει την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του.
Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει και το Πλάνο Αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους.

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση της τράπεζας, ακολουθεί με συνέπεια το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης, με στοχευμένες κινήσεις και ενέργειες, τα πρώτα αποτελέσματα των οποίων ήδη διαφαίνονται, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε αυστηρά οικονομικούς όρους.

Πέραν των ήδη γνωστών κινήσεων εξυγίανσης ( Πλάνο Αναδιάρθρωσης, εθελούσια έξοδος, μείωση αποδοχών, πλήρης αναδιάρθρωση θυγατρικών, τροποποίηση του οργανογράμματος κ.α. ) η Attica Bank, σύντομα, μέσω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα επιλύσει και δύο κεντρικά θέματα, που αφορούν στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, μεταβιβάζοντας προς διαχείριση "κόκκινα" δάνεια ύψους 1,33 δις και ενισχύοντας τα κεφάλαιά της με 70 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του ομίλου για τη χρήση 2016 έχουν ως εξής:

- Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2015.

- Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 346,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 27,6 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική χρήση.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. ευρώ

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.207,7 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,3% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,7% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8%.

- Τα λειτουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς κινδύνους εκμετάλλευσης, αυξήθηκαν κατά 6,8%. Οι αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 31/12/2016 κατά ποσοστό 15,4% έναντι της συγκριτικής χρήσης.
Εάν αφαιρεθεί το εφάπαξ κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου ύψους 4,7 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τη χρήση 2016, τότε η μεταβολή του συγκεκριμένου κονδυλίου προσαρμόζεται σε αύξηση 5,2% έναντι της συγκριτικής χρήσης.

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 11% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 11,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, 20:02