ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, θα διενεργηθεί την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι εκδόσεις θα είναι διάρκειας: - 4 εβδομάδων, ποσού 750 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 8 Φεβρουαρίου 2013. - 26 εβδομάδων, ποσού 1.250 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 12 Ιουλίου 2013. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 (Τ+3).

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013, 15:13