ΟΤΕ: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, 13:37
ΟΤΕ: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου
Ο ΟΤΕ έστειλε επιστολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ ή Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

H ΟΤΕ plc ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς των ομολόγων της λήξεως Μαΐου 2016 και Φεβρουαρίου 2018 καθώς και πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου τετραετούς διάρκειας. Τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016 θα επαναγορασθούν σε τιμή 101,50%, ενώ τα ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2018 θα επαναγορασθούν σε τιμή η οποία θα καθοριστεί βάσει των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates), πλέον περιθωρίου 350 bps (μονάδων βάσης). To τελικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί από την ΟΤΕ plc και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE plc, θα είναι σε Ευρώ και θα φέρει σταθερό επιτόκιο. Αναφορικά με τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, οι ομολογιούχοι στους οποίους θα γίνει κατανομή του νέου ομολόγου και ταυτόχρονα θα υποβάλλουν προς επαναγορά ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, θα λάβουν προτεραιότητα αποδοχής της πρότασης επαναγοράς. Δεν θα δοθεί αντίστοιχη προτεραιότητα αποδοχής σε λοιπούς ομολογιούχους.

Στόχος της εν λόγω συναλλαγής είναι η διαχείριση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΟΤΕ με αποδοτικό τρόπο.

H πρόταση επαναγοράς των ομολόγων δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή εντός της επικράτειας αυτών είτε μέσω του ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή μέσω των υποδομών εθνικού χρηματιστηρίου αυτής της χώρας, και τα ομόλογα δεν δύνανται να υπαχθούν στην πρόταση επαναγοράς ομολόγων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από αυτά τα μέσα, τους τρόπους ή υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή από αυτές. Πρόσθετοι περιορισμοί ως προς τη διανομή αυτής της ανακοίνωσης και λοιπού υλικού που αφορά την πρόταση επαναγοράς ομολόγων και τη συμμετοχή τους σε αυτή εφαρμόζονται στην Ιταλία (η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων), στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο (μόνο ειδικοί επενδυτές) και στη Γαλλία (μόνο πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων ή/και ειδικοί επενδυτές, εκτός φυσικών προσώπων, που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’αυτού δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση και δε θα εισαχθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η OTE PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώρηση ούτε θα εισαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’ αυτού, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης προς, για λογαριασμό, ή σε όφελος προσώπων στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.

Η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η πρόταση επαναγοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην ελληνική επικράτεια. Αντίστοιχα, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η πρόταση επαναγοράς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην ελληνική επικράτεια μόνο σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 3401/2005, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, 13:37