Πρόστιμα 122.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:04
Πρόστιμα 122.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα: Επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ στην εταιρεία CAPITAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT SPF με έδρα το Λουξεμβούργο, διότι παρείχε σε επενδυτές στην Ελλάδα υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 άδεια λειτουργίας.

Επεβλήθη, επίσης, πρόστιμο 7.000 ευρώ στην εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχών μετόχων της επί των δικαιωμάτων ψήφου, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους  6.000 ευρώ στην εταιρεία FIRST EUROPEAN RETAIL CORP. SA, διότι δεν γνωστοποίησε μεταβολές συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους  5.000 ευρώ στον κ. Σπ. Κούτλα, διότι δεν γνωστοποίησε μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

Επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.500 ευρώ στον κ. Β. Ρέστη, επειδή δεν γνωστοποίησε μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας AΝΕΚ ΑΕ για τη δημόσια προσφορά μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α.. Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ για τη δημόσια προσφορά μερίδων με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου. Χορήγησε άδεια λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία DUTTON & CO ΑΕΕΔ. Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΚΜ AEEΔ με έδρα τη Γλυφάδα, έπειτα από αίτημα των μετόχων της εταιρείας. Ενέκρινε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσώπων που απασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:04