Πρόστιμα 38.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 14:58
Πρόστιμα 38.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 774/13.1.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας APOLLO INVESTMENT HOLDCO S.A.R.L. προς τους μετόχους της εταιρίας ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3461/2007.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας


• Την άρση της προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας της εταιρείας MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3606/2007.


• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 23.000 στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη ορθής πληροφόρησης πελατών της, κατά την παροχή σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών.


• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13,14 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, λόγω μη σύναψης σύμβασης, μη ορθής ενημέρωσης και κατάταξης και μη αξιολόγησης συμβατότητας πελάτης της κατά την παροχή σε αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών.


• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 της υπ’ αρ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη τήρησης των κανόνων περί σύναψης συμφωνιών για συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα πελάτη της και μη ορθής ενημέρωσής του, κατά την παροχή σε αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 15:27