Στα 2,2 δις οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013, 13:17
Στα 2,2 δις οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου
Στα 2,214 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου το 2012 έναντι ζημιών 1,359 δισ. ευρώ το 2011. Τα κέρδη πριν από τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης άγγιξαν τα 620 εκατ. ευρώ έναντι 797 εκατ. ευρώ το 2011.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα αναφέρεται πως, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup για την Κύπρο, το Συγκρότημα επηρεάσθηκε σημαντικά από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα, την απόκτηση των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πώληση των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής στη Ρουμανία.

Ακόμη, επηρεάστηκε από την ανακεφαλαιοποίηση μέσω διάσωσης με ίδια μέσα με τη μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές. Ωστόσο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε σε επίπεδο που να μπορεί να απορροφήσει πιθανές μελλοντικές ζημιές στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, τα κέρδη πριν από τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 620 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 22% μείωση σε σύγκριση με το 2011.

Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων και απαιτήσεων αυξήθηκαν σημαντικά (2,3 δισ. ευρώ το 2012, σε σχέση με 426 εκατ. ευρώ το 2011), αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των εξασφαλίσεων.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία για το 2012, συμπεριλαμβανομένων της απομείωσης ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (188 εκατ. ευρώ), της απομείωσης της υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων ενεργητικού (360 εκατ. ευρώ) και των εξόδων αναδιάρθρωσης (21 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 2,21 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 1,35 δισ. ευρώ για το 2011.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου τους ανήλθε σε 23,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη συνεχιζόμενη μείωση στις τιμές των εξασφαλίσεων κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το Συγκρότημα προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ και τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 55%.

Παρά τις επικρατούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επηρέασαν την εμπιστοσύνη των καταθετών, οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια μείωση 4%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 86%, ενώ το Συγκρότημα δεν είχε δανεισμό από το Ευρωσύστημα. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος έφθαναν τα 258 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 0,6% και τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε -1,9%.

Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup για την Κύπρο, η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου 2013 έως τις 30 Ιουλίου, διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε με τη συνεισφορά καταθετών και αναδιαρθρώθηκε με σειρά διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχής Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.

Σύμφωνα με την Αρχή Εξυγίανσης, η Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε σε επίπεδο που να μπορεί να απορροφήσει πιθανές μελλοντικές ζημιές στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες που επικρατούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 έχουν επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του έτους 2012 σε θέματα όπως η ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στην Ελλάδα και τα αναμενόμενα επίπεδα των ρευστοποιήσιμων αξιών των εξασφαλίσεων, ενώ έχουν επίδραση στην επιμέτρηση της υπεραξίας των θυγατρικών στο εξωτερικό.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013, 14:28