Στις 30 Ιουνίου η έγκριση της ΔΕΗ για τη μεταβίβαση του ΑΔΜΗΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, 16:43
Στις 30 Ιουνίου η έγκριση της ΔΕΗ για τη μεταβίβαση του ΑΔΜΗΕ
Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους της ΔΕΗ η μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ελλάδας-δανειστών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση των μετόχων αναμένεται να αποφασίσει επί των κάτωθεν ζητημάτων:

- Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 έως 31.12.2015) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

- Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

- Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

- Επικύρωση του ορισμού, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

- Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 143 Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα της περ. β. της παρ. 1 αυτού, που αφορούν σε:

α) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145,

β) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144, και

γ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ Α.Ε., την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

- Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

- Εκλογή πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

- Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, 16:48