Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές ύψους 256 εκατ. το 2014

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015, 05:24
Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές ύψους 256 εκατ. το 2014
Στα 256 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου το 2014. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανέρχονται στο 63% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και υπολογίζονται στα 14,9 δισ. ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα μελετήθηκαν την Τετάρτη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σύμφωνα με ανακοίνωση το τέταρτο τρίμηνο του 2014 οι ζημιές αυξήθηκαν στα 332 εκατ. ευρώ από πέντε εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους κυρίως, λόγω της αύξησης των προβλέψεων στα 408 εκατ. ευρώ από 163 εκατ. ευρώ, αλλά και λόγω των απομειώσεων άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 133 εκατ. ευρώ.

Στην αύξηση των ζημιών συνέβαλαν και οι εργασίες στη Ρωσία, οι οποίες παρουσιάζονται ως «μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες».

Τα κέρδη, πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 747 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2014, καταγράφηκαν κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές δανείων που αποκτήθηκαν, ύψους επτά εκατ. ευρώ.

Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή Τράπεζα και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της απομείωσης μη κύριων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση.

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος 2014 ανήλθαν σε 36 εκατ ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα για το 2014 ανήλθαν σε 1.177 εκατ. ευρώ (από 1.019 εκατ. ευρώ το 2013). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 967 εκατ. ευρώ από 880 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,94%. Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν στα 430 εκατ. ευρώ από 435 εκατ. ευρώ.

Τ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015, 05:24